Termeni și condiții

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

TEODORESCU CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Str. MATEI VOIEVOD, Nr. 115-123, Bloc O2, Scara C, Etaj 4, Apartament 106, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J40/16319/2016, cod fiscal 36832766, reprezentată prin Teodorescu Adrian în calitate de administrator, denumită în continuare PRESTATOR,

Și

Beneficiarul, persoana care achiziționează ședințele de curs, numit în continuare BENEFICIAR, denumite în continuare în mod colectiv ”Părțile” și în mod individual ”Partea”, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea online și furnizarea ulterioară de către PRESTATOR a cursurilor prezente pe platforma online www.adrianteodorescu.ro BENEFICIARULUI.

2. Bifarea căsuței de Termeni și Condiții are valoare contractuală.

3. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI, PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a unui pachet de curs pus la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil PRESTATORULUI pe site-ul www.adrianteodorescu.ro sau pe adresa de email salut@adrianteodorescu.ro.

2. Fiecare pachet de curs are valabilitate o lună de la data achiziției. Excepție fac lunile în care sunt stabilite din timp perioadele de vacanță sau orice altă activitate planificată din timp. Reînnoirea pachetului de curs presupune emiterea facturii aferente, după terminarea numărului de ședințe achiziționate.

3. Prețurile programelor de curs vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare de pe site.

4. Plata se va putea face online, cu cardul, sau prin transfer bancar și se achită integral în momentul plasării comenzii.

5. BENEFICIARUL poate achiziționa de pe site și alte produse din categoria ebook-uri, video-uri, înregistrări audio, prin plata online, cu cardul, sau prin transfer bancar și care se achită integral în momentul plasării comenzii. Prețurile acestor produse vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare de pe site.

IV. METODE DE PLATĂ

1. În cazul plății ”Online prin card bancar”, BENEFICIARUL va fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți, unde va completa un formular cu informațiile despre cardul cu care efectuează plata.

2. Plățile cu cardul de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” și asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

3. ”3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legată de cardul cu care se efectuează plata nu este transferată sau stocată pe serverele magazinului virtual.

4. În cazul plății prin Transfer Bancar, BENEFICIARUL va efectua plata în contul bancar al va trimite dovada plății pe adresa de email

5. Plata prin Transfer Bancar se va efectua folosind următoarele date: PRESTATORULUI și salut@adrianteodorescu.ro.

• Nume: TEODORESCU CONSULTING SRL
• IBAN: RO37INGB0000999906455789
• Banca: ING Bank
• Moneda: RON

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să instruiască BENEFICIARUL în domeniul tenisului de câmp prin ședințe de curs, sub formă de instruire individuală sau de grup, conform pachetului de curs ales de BENEFICIAR, așa cum sunt acestea prezentate pe pagina de vânzare a cursurilor.

1.2. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

1.3. Să emită și să trimită factura aferentă BENEFICIARULUI după ultima ședință de curs, conform pachetului de curs ales de către BENEFICIAR, pe adresa de email furnizată de acesta. 1.4. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform articolului IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor contractate.

1.5. PRESTATORUL nu este responsabil pentru bunurile personale ale BENEFICIARULUI, uitate pe terenul de tenis sau în baza sportivă de antrenament.

1.6. PRESTATORUL nu este răspunzător de nici o accidentare suferită de BENEFICIAR în timpul antrenamentelor din cauza utilizării necorespunzătoare a indicațiilor oferite de PRESTATOR, a stării de sănătate, a suprasolicitării fizice sau a oricărei alte acțiuni personale.

2. BENEFICIARUL se obligă:

2.1. Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul contract. În cazul în care BENEFICIARUL nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urmă este absolvit de obligația acordării serviciilor contractate.

2.2. Să aplice indicațiile de joc oferite de către PRESTATOR în cadrul ședințelor de curs.

2.3. Să nu creeze incidente de natură violentă pe terenul de tenis, să nu folosească un limbaj nepotrivit prin atitudine ofensivă sau prin iritarea PRESTATORULUI sau a altor colegi de antrenament, caz în care PRETATORUL poate opri instruirea BENEFICIARULUI fără să îi restituie nici o sumă de bani din prețul achitat.

2.4. Să aibă o atitudine respectuoasă atât față de PRESTATOR, cât și față de colegii de grup.

2.5. Să aibă grijă de propriul corp, respectând indicațiile instructorului de tenis, pentru a nu suferi o accidentare. BENEFICIARUL participă la ședințele de curs pe propria răspundere.

2.6. Odată cu semnarea prezentului contract, BENEFICIARUL declară pe propria răspundere că este clinic sănătos din punct de vedere medical și apt pentru efort. PRESTATORUL nu este responsabil pentru nici un eveniment produs sau suferit din motive medicale.

2.7. Să anunțe PRESTATORUL cu cel puțin 24 de ore înainte de ora stabilită dacă nu mai poate participa la ședința de instruire. În caz contrar, ședința va fi scăzută din abonament, iar terenul va fi achitat de către BENEFICIAR. Excepție fac cazurile de probleme de sănătate sau alte urgențe apărute în intervalul de 24 de ore până la ora stabilită a ședinței.

2.8. Să anunțe PRESTATORUL cu cel puțin 24 de ore înainte de ora stabilită dacă nu mai poate participa la ședința DEMO. În caz contrar, terenul va fi achitat de către BENEFICIAR. Excepție fac cazurile de probleme de sănătate sau alte urgențe apărute în intervalul de 24 de ore până la ora stabilită a ședinței.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri: 1.1. prin acordul scris al ambelor părți.

1.2. prin rezilierea contractului.

2. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens din partea celeilalte părți. 3. BENEFICIARUL înţelege că în cazul retragerii timpurii din cadrul cursului, acestuia nu i se restituie nici o sumă de bani din prețul achitat.

4. În cazul în care BENEFICIARUL se accidentează doar în timpul ședințelor de curs, și nu mai poate continua procesul de instruire, acesta poate solicita, printr-o cerere scrisă către PRESTATOR, rezilierea contractului. În acest caz, PRESTATORUL îi va returna BENEFICIARULUI suma de bani echivalentă cu numărul de ședințe de curs rămase din pachetul de curs achitat.

VII. FORŢĂ MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VIII. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţi.

2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi
transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără
acordul scris al părţilor contractante.

4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între
Părţi.

7. Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legătură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, BENEFICIARUL se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru persoane fizice și are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.